top of page
Search

Kontakt med den åndelige verden

Updated: Mar 15, 2020


Karl von Eckartshausen var en mystiker, filosof og alkymist som levde fra 1752 til 1803. Visdomsskolen utga i 2016 hans mest kjente bok «Skyen foran Helligdommen». Nedenfor er noen sitater fra Eckartshausen:

"Mennesket består av kropp og sjel. Med kroppen er vi tilknyttet den kroppslige verden, og med sjelen den åndelige verden."

"Ut fra dette kan skapninger som tilhører et høyere nivå i hierarkiet stå i forbindelse med skapninger på et lavere nivå. På samme vis kan skapninger på et lavere nivå stå i forbindelse med skapninger på et høyere nivå. Når menneskene står i forbindelse med skapninger på et høyere nivå i hierarkiet, har de omgang med den åndelige verden.

Hvis det nå er mulig at høyere vesener i hierarkiet kan ha omgang med vesener på et lavere nivå, så må man spørre seg: Hvilket organ benyttes til denne forbindelsen, og hvordan har et vesen innflytelse på et annet? Likhet innvirker på likhet, det åndelige virker på det åndelige. Det er følgelig mulig å motta innflytelser og meddelelser fra de høyere vesener indirekte, gjennom vår sjels kraft.

Vi kan se og høre i drømmene våre. Det betyr at mennesker kan se ting de tidligere har sett, uten at de behøver å bruke de ytre øynene, og de kan høre ting de har hørt før, uten at de bruker de grovere hørselsorganer. I våre drømmer ser vi virkelig, og vi hører virkelig. Det vil si at synssansens finere nerver blir satt i bevegelse, slik de settes i bevegelse av ytre gjenstander mens øynene er åpne. På samme måte kan hørselsorganenes finere deler settes i bevegelse, som om et ytre lydinntrykk var til stede. På den måten hører og ser man i drømmene.

Forestillingens kraft, som er sjelens kraft, kan inngi nervene samme slags vibrasjoner som de mottar via inntrykk fra ytre gjenstander, og den kan heve seg til så høyt nivå at det blir en egen virkelighet. Dette er en gåte for tusener av mennesker, men ikke for alle.

Man kan også se og høre gjennom en direkte bevegelse i den finere organismen, uten en indirekte bevegelse fra den grovere organismen. For dem som har evne til å kontemplere, er nok sagt om dette punktet.

Et høyere vesens tanke er langt renere og står høyt over tanken til et menneske. Denne klare tanken kan tre inn i den tenkendes finere organisme via sjelens ledelse. De høyere veseners tanker blir da til menneskets tanker, men så rene som Solens stråler når de skinner på fjelltoppen midt på lyse dagen.

Når mennesket taler, går lyden til øret i form av ord, og derfra over til den ventende sjelen. Opphøyde vesener taler ikke slik til oss. Lyden av stemmen deres berører direkte våre finere nerver og går videre som forståelige inntrykk over til den sjel som er fininnstilt på å motta. Høyere vesener hvisker forståelig bare til dem som har en rolig sjel og et organ som ikke beveges av lidenskapenes stormer. Man kan ikke høre musikkens harmoniske toner i stormkast."

244 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page