top of page
Search

Jakten på De vises Sten

Updated: Oct 26, 2021


I flere tusen år har «Stenen», «De vises Sten» eller «Filosofenes Sten» vært et sentralt symbol i den esoteriske tradisjonen. Stenen står for menneskets søken etter udødelighet og livets mening.

De vises Sten

Her ser du en illustrasjon fra det alkymistiske verket «Splendor Solis», utgitt i London på 1500-tallet. Den to-hodete personen holder De vises Sten i sin venstre hånd. Symbolikken blir nærmere forklart til slutt i artikkelen.

Isaac Newton og De vises Sten

Newton var ikke bare fysiker og matematiker. Ifølge ham selv var matematikk noe han drev på med i fritiden, mens hovedinteressen var alkymi og annen esoterikk. I sine alkymistiske arbeidsnotater skrev Newton dette om stenen: «Edward Generosus taler om fire stener: den mineralske sten, plante-stenen, dyre-stenen, og engle-stenen eller den fremtidige sten som er Moses’ guddommelige og magiske sten».

(Sitatet er hentet fra Frank A. Manuels «A portrait of Isaac Newton» side 168.)

Det er den fjerde stenen, engle-stenen, som er Filosofenes Sten, eller De vises Sten. Newton beskriver denne stenens egenskaper litt lenger nede: «Den hindrer forfallet i menneskets legeme, gir guddommelige evner og kunnskap om ting gjennom drømmer og visjoner». Bytter vi ut ordet «sten» med «legeme», blir det lettere å se hva Newton skriver om. Ifølge den esoteriske lære har mennesket flere legemer, og det er vanlig i den vestlige tradisjonen å bruke en inndeling i fire nivåer:

  • det fysiske legeme (mineral)

  • eterlegemet, med den bioelektriske livsenergien, dvs. chi eller prana (plante)

  • astral- eller sjelslegemet (dyr)

  • Det høyere Selv (engel)

De vises Sten er altså et symbol på vårt høyere Selv, og «å finne De vises Sten» betyr å opprette en permanent kontakt med vår indre, guddommelige kjerne og den høyere bevisstheten.

De vises Sten i Bibelen

Stensymbolikken er brukt også i jødedom og kristendom. I andre kapittel av Johannes Åpenbaring står det: «Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, vil jeg gi av den skjulte manna. Og jeg vil gi ham en hvit sten, og på stenen er det skrevet et nytt navn som ingen kjenner uten den som får det.» Uttrykket «Den som har ører» viser til at det blir fremlagt en esoterisk lære. «Å seire» vil si å overvinne sin lavere personlighet, slik at man oppnår kontakt med det høyere Selvet. Da mottar man De vises Sten.

Bakgrunnen for stensymbolikken finner vi i hebraisk språk og jødenes hemmelige lære, kabbalah. Ordet «Sten» skrives på hebraisk א ב ן eller ABN med latinske bokstaver. א ב (AB) betyr Fader, og ב ן (BN) betyr Sønn, så ordet ABN eller Sten viser til foreningen av Fader og Sønn. «Faderen» betyr her Kilden og Skaperen av alt. Samtidig er «vår himmelske Fader» også Guddomsgnisten i hvert enkelt menneske. «Sønnen» er hele Skaperverket, og samtidig viser Sønnen til menneskets personlighet.

Når Fader og Sønn forenes i menneskets indre, finner man De vises Sten. Evolusjonen har nådd sitt mål, og menneskets reise er fullført. Fusjonen mellom Fader og Sønn gjør at man kan si som «Sønnen» Jesus i Johannes kap. 14: «Den som har sett meg, har sett Faderen. Hvordan kan du da si: Vis oss Faderen? Tror du ikke at jeg er i Faderen, og Faderen i meg? De ordene jeg taler til dere, taler jeg ikke av meg selv, men Faderen, som blir i meg, han gjør sine gjerninger.»

Stensymbolikken finnes i både Det gamle og Det nye Testamente. I Salmenes bok kap. 118, 20 – 22 står det: «Dette er Herrens port, her går de rettferdige inn. Jeg priser deg fordi du svarte meg, du ble min frelse. Stenen som bygningsmennene vraket, er blitt hjørnesten.» Når man har blitt «hjørnesten», åpnes Herrens port og bevisstheten vår gis adgang til Skaperverkets indre dimensjoner. Den samme symbolikken brukes i Matteus kap. 21.42, og med «Stenen» menes her Jesus: «Stenen som bygningsmennene forkastet, den er blitt til hjørnesten».

Men ordet «hjørnesten» er en misvisende oversettelse, der den esoteriske meningen går tapt. De opprinnelige greske ordene κεφαλὴν γωνίας (kephalhen gonias) er i den norske Bibelen oversatt til «hjørne», slik at det blir «hjørnesten». Det korrekte er imidlertid «topp-hjørnesten». (Ordet κεφαλὴν betyr hode eller topp, mens γωνίας betyr hjørne eller ytre vinkel). I den greske originalteksten av Matteus 21.42 siktes det til toppstenen som er det høyeste punktet på en pyramide. Denne stenen symboliserer den åndelige Innvielsen eller Opplysningen.

De vises Sten og den store pyramiden på Giza

Vi må til Egypt for å forstå denne symbolikken. Den største pyramiden på Giza-platået mangler nemlig toppstenen. Det hevdes gjerne at denne kjempestore stenen på uforklarlig måte har blitt fjernet i årenes løp, men ifølge Vestens esoteriske tradisjon har toppstenen aldri vært der. Giza var det gamle Egypts viktigste mysterieskole, og pyramiden ble brukt som innvielseskammer i de egyptiske mysterier. Gjennom flere tusen år var denne pyramiden nærmest en «innvielsesfabrikk» for befolkningen i Middelhavsområdet. Kandidaten for Innvielse ble lagt i sarkofagen i det såkalte «Kongens kammer» inni pyramiden, mens egyptiske prester hjalp personen med å skape forbindelse til det høyere Selv. Slik ble kandidaten i stand til å se inn i Skaperverkets indre dimensjoner.

Pyramidens toppsten mangler, fordi den som ble innviet selv skulle forvandles til toppsten. Denne stenen er «De vises Sten» og viser til kontakten mellom det jordiske og det himmelske. Toppstenen representerer forbindelsen mellom menneskets vanlige, fysiske bevissthet og den oversanselige bevisstheten. Det er denne stenen Jesus Kristus har blitt, da han i Matteus-evangeliet omtales som «topp-hjørnesten». Den egyptiske kulturen og pyramidene var godt kjent blant datidens mennesker som bodde rundt Middelhavet. Greske filosofer dro til Egypt for opplæring, Moses vokste opp i Egypt der han fikk undervisning av presteskapet, og ifølge Matteus kap. 2 dro Jesus til Egypt etter fødselen i Betlehem. Giza som innvielsessenter og betydningen av den manglende toppstenen må ha vært godt kjent blant lesere av Matteus-evangeliet.

Den største pyramiden på Giza. Vi ser at toppstenen mangler.

Frimureriet og De vises Sten

Den manglende toppstenen brukes som symbol også i frimureriet. George Washington og andre sentrale personer bak etableringen av USA var frimurere og kjente til symbolikken rundt pyramidens toppsten. De brukte denne esoteriske kunnskapen da de utformet seglet til den nye nasjonen som de etablerte.

«The Great Seal of The United States of America» står på baksiden av dollarseddelen. Den offisielle beskrivelsen fra 1782 har følgende knappe og kryptiske omtale av seglet: «En uferdig pyramide. Øverst et øye i et triangel, omgitt av en glorie.» Seglet viser til toppstenen på Gizaplatåets store pyramide. Dette er De vises Sten. Samtidig er det et symbol på menneskets åndelige Innvielse og Jesus Kristus slik han omtales i Matt. 21.42.

Fremstillingen av De vises Sten

Hvordan fremstiller man så De vises Sten? Alkymisten og rosenkorseren Michael Maier kommer med en oppskrift i «Atalanta Fugiens», utgitt i 1617:

Maiers kommentar til illustrasjonen: «Lag en sirkel av mannen og kvinnen; så et kvadrat, og ut av dette et triangel; lag en ny sirkel og du vil ha De vises Sten. Slik blir Stenen fremstilt, noe du ikke vil klare om du ikke anstrenger deg for å forstå denne geometriske undervisningen».

Slik skal det forstås: Ifølge alkymi og esoterisk filosofi består vi alle av maskuline og feminine egenskaper, eller yang og yin. Mannen og kvinnen på illustrasjonen viser til disse motsatte polaritetene i menneskets indre. De representerer karaktertrekk og egenskaper som skal bringes i balanse, slik at vi skaper en harmonisk sirkel utav personligheten. Det er altså et psykologisk utviklingsarbeid som skisseres. Indre konflikter og ubalanser skal rettes opp, og gjennom dette arbeidet skapes et indre, stille rom. Vi får en stødig og stabil kjerne, som vises av kvadratet utenfor sirkelen. Med støtte i kvadratet kan triangelet, som symboliserer menneskesjelen, strekke seg opp mot den ytre sirkelen, som er Makrokosmos.

Filosofen på illustrasjonen bruker en passer for å tilpasse den indre sirkelen (Mikrokosmos/mennesket) til den ytre (Makrokosmos/det guddommelige). Disse to sirklene skal være samkjørte og stå i perfekt balanse. Da har mennesket harmonisert sin personlighet og sjel med Makrokosmos og den guddommelige vilje som gjennomstrømmer hele Skaperverket.

Symbol fra taoisme. Hvitt er yang og det maskuline, svart er yin og det feminine, mens hele sirkelen er Tao. Yang og yin skal stå i harmonisk forhold til hverandre. Det er samme symbolikk som i Maiers illustrasjon, der en mann og en kvinne står inni en sirkel.

Samme idé ser vi også i illustrasjonen aller først i artikkelen. Her har personen to hoder og er dermed en «rebis», som betyr «to ting». Målet er å sammenføye disse polaritetene til en enhet. Det høyre hodet viser til Solen og det maskuline, mens det venstre hodet er Månen og det feminine. Fargeleggingen viser til de tre hovedstadiene i alkymistens arbeid: klesdrakten er «nigredo» (det svarte stadium), venstre vinge er «albedo» (hvite stadium) og høyre vinge er «rubedo» (røde stadium). Rubedo som det høyeste nivå symboliserer den åndelige Opplysningen.

I høyre hånd holder personen et speil, og i forklaringen til illustrasjonen står det at ved å se inn i dette speilet kan man skue hele Skaperverket. I venstre hånd har personen et egg. Bildeteksten sier at ut fra dette egget skal De vises Sten klekkes ut som en kylling. Det skjer når rebis har blitt ett, det vil si når alle personlighetens elementer har blitt stabilisert og harmonisert og fungerer som en enhet.

I Karl von Eckartshausens «Skyen foran Helligdommen», utgitt av Visdomsskolen, er stadiene frem mot den spirituelle oppvåkningen og De vises Sten forklart mer i detalj.

538 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page