top of page

Aspekter mellom planetene

I et horoskop er det tegnet inn streker mellom noen av planetene. Dette er såkalte aspekter som planetene har seg imellom, og disse er viktige når man tolker et horoskop. To planeter har et aspekt mellom seg når de står i et bestemt vinkelforhold til hverandre. Står Solen for eksempel i 90 graders vinkel til Mars, er det et såkalt kvadraturaspekt mellom Sol og Mars. Hvis Sol og Mars står i 120 graders vinkel til hverandre, danner de et trigonaspekt.

 

Aspektene kan forstås som energilinjer som knytter horoskopets planeter sammen. Dermed blander planetenes energier eller egenskaper seg med hverandre. Ble du født på et tidspunkt da Mars sto i et tett aspekt til Solen, vil Mars-energien være tydelig til stede i personligheten din.

 

Aspektet behøver ikke være helt nøyaktig for at det skal virke. Det er vanlig å bruke en orb, eller «slingringsmonn», på 2 – 10 grader, alt etter hvilket aspekt det dreier seg om. Dersom Solen i horoskopet står på 5 grader Vær, og Mars samtidig står på 10 grader Kreps, er det 95 graders vinkel mellom Solen og Mars. Dette blir fortsatt regnet som et kvadraturaspekt, fordi orben bare er 5 grader og derfor innenfor slingringsmonnet. Jo mer nøyaktig et aspekt er, desto større effekt vil det ha.

 

 

 

                    

 

Planetaspekter

 

 

Konjunksjon (0 graders vinkel mellom planetene. De står altså på samme sted i horoskopet)

 

Opposisjon (180 graders vinkel. De to planetene står rett overfor hverandre i horoskopet)

 

Kvadratur (90 graders vinkel)

 

Sekstil (60 graders vinkel)

 

Trigon (120 graders vinkel)

 

I tillegg kan man også bruke noen mindre aspekter.

De viktigste blant disse er:

 

Halvsekstil (30 graders vinkel)

Halvkvadratur (45 graders vinkel)

Kvinkuns (150 graders vinkel)

 

Astrologisk tolkning av et aspekt

 

I tolkningen av aspekter må man først se på hvilke planeter i horoskopet som er involvert. For eksempel er et sterkt kvadratur mellom Venus og Saturn, som kan vise til blokkeringer og følelsesmessige problemer, mer betydningsfullt og følbart enn et kvadraturaspekt mellom Venus og Jupiter.

 

Aspekter til Sol og Måne er gjerne de viktigste, etterfulgt av aspekter som involverer Merkur, Venus og Mars. Deretter kommer Jupiter og Saturn, og til slutt aspekter mellom de ytre planetene Uranus, Neptun og Pluto. De ytre planetenes aspekter kan spille en stor rolle dersom Sol, Måne eller en av de indre planetene også er involvert. Hvis fødselshoroskopet ditt er basert på en nøyaktig fødselstid, vil også aspekter til Ascendant og MC være viktige.

 

 

Harmoniske og uharmoniske aspekter

 

Konjunksjonen blir regnet som det sterkeste aspektet. En konjunksjon kan være enten harmonisk eller uharmonisk, alt etter hvilke planeter som er involvert.

 

De uharmoniske eller harde aspektene er i første rekke:

 

Kvadratur (90°)

 

Opposisjon (180°)

 

Kvinkuns (150°)

 

De uharmoniske aspektene står gjerne for utfordringer, konflikter og hindringer, men de gir også mye energi til personen. Er det mange harde aspekter i horoskopet, kan det blokkere eller hindre livsstrømmen. Men dersom man på den andre siden har få slike aspekter, kan det gi et lettvint og overflatisk liv. Man flyter bare med strømmen og unngår utfordringer.

 

Den andre typen aspekter er de harmoniske eller myke aspektene. De viktigste her er:

 

Trigon (120°)

 

Sekstil (60°)

 

I et harmonisk aspekt vil de involverte planetenergiene mikses på en balansert og harmonisk måte. De harmoniske aspektene gjør livet generelt lettere. Energiene flyter godt, og muligheter åpner seg.

 

Dersom man har for få harmoniske aspekter i horoskopet, kan det være vanskelig å skape fremdrift på viktige områder i livet. Energiene strømmer ikke så lett. Men dersom man på den andre siden har for mange harmoniske aspekter, kan det gi en passiv innstilling. Det kan være en tendens til å ta alt for gitt, slik at man ikke anstrenger seg for å oppnå ting.

Beskrivelse av de fem hovedaspektene

 

            Konjunksjon (0 grader – planetene står på samme sted)

            Fokus

 

Dette blir regnet som det viktigste og kraftigste aspektet. I en konjunksjon forenes de to planetenes energier. Dette kan virke både harmonisk og uharmonisk, alt etter hvilke planeter som er involvert og hvordan man lærer seg å håndtere aspektet. For eksempel virker en konjunksjon mellom Saturn og Måne som regel uharmonisk, fordi Saturn hindrer Månen i å uttrykke seg. Dermed vil personen gjerne ha problemer med å gi fritt uttrykk for følelser.

 

 

              Opposisjon (180 graders vinkel – planetene står overfor hverandre)

              Indre spenn og oppmerksomhet

 

Her står planetene og stanger mot hverandre. Ofte føles dette som et uharmonisk aspekt. Det kan gi indre spenninger og en følelse av å bli dratt i to forskjellige retninger. Men en opposisjon vil også gi en kraftig stimulans. Den gir økt oppmerksomhet og et behov for å integrere og harmonisere de involverte energiene. Dette igjen kan bidra til å skape fremdrift i livet.

 

 

               Kvadratur (90 graders vinkel – planetenergiene kan sies å være på kollisjonskurs)

               Motstand

 

Kvadraturet viser til en utfordring man har i livet. De to planetenes energi må frigjøres og harmoniseres, slik at en ny struktur kan bygges opp.

 

 

               Sekstil (60 graders vinkel)

               Mulighet

 

I et sekstilaspekt samarbeider de involverte planetene. Sekstilen er et aspekt som ofte åpner opp for noe nytt. Det kan være nye muligheter eller møte med nye mennesker. En sekstil virker normalt ikke så sterkt, og personen må selv ta et initiativ for å utnytte potensialet som antydes.

 

 

               Trigon (120 graders vinkel)

               Harmoni

 

Et trigonaspekt står for en lett og harmonisk energistrøm mellom de to planetene. Den viser til muligheter, egenskaper og talenter. Det behøves normalt ikke stor innsats for å bruke energien kreativt. Noen ganger tar man for gitt de mulighetene og talentene som trigonen står for. Derfor kan det være fare for at man lar være å anstrenge seg og gjør lite utav mulighetene som trigonen kan gi. 

 

Konjunksjon i horoskopet
Opposisjon i horoskopet
bottom of page